Barkskeppet Dahlia af Landskrona

Av Bengt Nyman


Barkskeppet Dahlia med reg. nr. 288 och signalbokstäverna JBKN var byggd av ek och pitchpine år 1869 av G.W. Lawrence i Damariscotta, Maine v, Portland, Nordamerika. Damariscotta var under 1800-talet en av Amerikas mest betydelsefulla varvsstäder, vackert belägen vid Damariscotta River

Barkskeppet Dahlia med reg. nr. 288 och signalbokstäverna JBKN var byggd av ek och pitchpine år 1869 av G.W. Lawrence i Damariscotta, Maine v, Portland, Nordamerika. Damariscotta var under 1800-talet en av Amerikas mest betydelsefulla varvsstäder, vackert belägen vid Damariscotta River.

Skeppet var ursprungligen döpt till Don Justo, hade en längd på 46,21 m , bredd på 9,23 m och ett djup på 6,87 m och mätte 709 nettoton och 746 br.ton. Det hade tre master och tre däck. Underrummet rymde 598 br. ton, mellanrummet 116 br. ton och överrummet 32 br. ton. Hon hade normalt en besättning på ca 10 man, var en god seglare och var avsedd att trafikera alla världshaven.

Åren 1870-1891 redades fartyget av A .B. Morton & Sons, Baltimore. Den första befälhavaren på Don Justo år 1870 var enligt Lloyd´s register en kapten Bornhoft. År 1885 var det en Jerome P. Jones och 1890 en kapten Orcutt.

 
Barkskeppet Dahlia af Landskrona Barkskeppet Dahlia af Landskrona
Den 14 maj 1892 såldes fartyget på offentlig auktion i Hamburg. Köpare var ett andelsföretag (partrederi) bestående av ett 30-tal personer från Landskrona där kaptenen Albin Nyman med 24 / 96-delar var den största enskilde ägaren. Tillsammans med övriga familjemedlemmar och släkten på hustruns sida, som också hade andelar, hade Nymans ett ägarinflytande i Dahlia på cirka 40%. Auktionspriset uppgick till 17300 mark (tyska riksmark) men till detta tillkom diverse avgifter såsom kommissionspåslag, protokollsavgift, klareringsavgift, stämpelavgift m.m. varför slutpriset blev totalt 18421 mark. Vid denna tidpunkt gällande växelkurs motsvarar detta ca 16387 kr (sv. kronor).

Andra delägare som här bör nämnas är släkten Schell med grosshandlare Otto M. Schell och hans son sjöombudsmannen och skeppsmäklaren Fredrik Schell samt Wilhelm Olsson från Landskrona Warfs Aktiebolag. Den senare, som med sina specialkunskaper från varvsindustrin, tillsammans med Albin Nyman, var de personer som genomförde affären vid köpet av Don Justo.

Det kan säkert antagas att kopplingen till grosshandelsföretaget Otto M. Schell & Son var en förutsättning för att andelsägarna organisatoriskt skulle kunna bedriva en rederiverksamhet. Följaktligen registrerades fartyget med det nya namnet Dahlia på redare P/R Fredrik Schell, Landskrona under benämningen ”Rederiet för skeppet Dahlia”. Tack vare att rederiets bokföring med verifikationer till stora delar finns bevarad för eftervälden hos Klubb Maritim i Hälsingborg har det därför med deras förtjänstfulla medverkan varit möjligt att följa Dahlias seglatser. Genom Landskrona Museum, Landsarkivet i Lund och med hjälp av flera andra arkiv har kompletterande uppgifter kunnat erhållas.

Varför fartyget fick just namnet DAHLIA kan man spekulera kring. Det var nämligen så, att som första befälhavaren 1892, tillika betydande delägare i fartyget var ju Albin Nyman. Han hade gift sig 1884 med Mathilda Josefina, född Dahl. De fick en dotter 1885, enda barnet, som döptes till Dahlia Albina Mathilda. Namnet är rätt ovanligt, så det är mycket troligt att Albins dotter Dahlia fick ge namn till fartyget. Kan noteras att även dottern liksom morföräldrarna innehade andelar i skeppet.

Så snart affären i Hamburg var avslutad startade förberedelserna med att göra Dahlia klar för avfärd till den nya hemmahamnen Landskrona. I egenskap av befälhavare mönstrade Albin Nyman den nya besättning på nio man som skulle segla hem fartyget. Dessa var J F Nylund, C Liljegren, K Holm, N J Rosengren, C J Andersson, J kristoffersson, A Andersson, C Westergren och G O Jönsson. Proviant och annat nödvändigt hade inhandlats såsom 17 liter brännvin, 6 snapsglas och 6 vinglas samt en svensk flagga, nya lanternor, trossar, garn, vatten etc. I den ekonomiska redovisningen i arkivhandlingarna kan man vidare utläsa att den 25 maj togs 70 ton ballast ombord till en kostnad av 126 mark och dagen därpå bogserades Dahlia ut på öppen sjö och med hjälp av lots startade den relativt korta seglatsen till Landskrona.

Väl framme i Landskrona den 2 juni vidtogs nu en rätt omfattande upprustning av skeppet. In och utvändigt målades hon med oljefärg. Möblerna polerades, schäslongen omstoppades och skeppsuret reparerades och förseddes med ny urtavla. Under juli-augusti genomgick s krovet på Landskrona Warfs Aktiebolag en utvändig översyn, bl.a. genomfördes utbyte av metallplåtar m.m. till en kostnad av 4 800 kr. Mätningsbevis utfärdades i Landskrona den 25 juni och vidare genomgick skeppet ”classning” i Hälsingborg den 4 augusti innebärande att certifikat och internationell registrering utfärdades för Dahlia av Bureau Veritas – Registre International de Classification de Navires. Kostnaden för klassningen uppgick till 497 kr.

Den 19 juli 1892 fick Rederiet för skeppet Dahlia ett uppdrag från mäklarföretaget Ohlson & Wright, Sworn Ship-Brokers i Stockholm att frakta 330 St.Pet (standard) trävaror från Marieberg, i Härnösands distrikt, till Barcelona. Inför resan försä krades skeppets utrustning med värdet 4000 kr i Sjöförsä kringsaktiebolaget GAUTHIOD, Göteborg. Skeppsumgälder erlades för skeppet omfattande avgifter, sammanlagt 498:18 kr, för Lastpenning till Tullkammaren, Fyrk – och Båkavgift, Lotsavgift, Bogsering, Charta signatur å tullpasset och provision för klarering. Till Landskrona Sjömanshus fick man erlägga 38:35 kr för Sjömanshusavgift, Sjömansrulla, 12 st Motböcker och en Skeppsdagbok.

Nu var äntligen tidpunkten inne för att kasta loss. Den 21 augusti 1892 bogserade ångbåten ”Framåt” hemmahörande i Helsingborg skeppet Dahlia från hamnen i Landskrona till sjöss. Seglen sattes och kursen ställdes nu mot Härnösand.

Manskapet som mönstrats ombord var:
(Efter namnet redovisas månadslönen)

Kapten A Nyman 50 kr
1:e Styrman N P Nilsson 80 kr
2:e Styrman E Sohlander 55 kr
Timmerman M Johansson 55 kr
Matros J S Andersson 50 kr
Matros C L Persson 46 kr
Steward O A Jacobsson 50 kr
Lättmatros C A Andersson 35 kr
Lättmatros G Jönsson 38 kr
Jungman A Zachrisson 28 kr
Jungman J A Andersson 18 kr
Jungman E Weborg 14 kr
Jungman Kuno Jönsson 12 kr
Som befälhavare hade Albin Nyman en lön på 50 kr per månad under hela årets tolv månader. Till månadslönen tillkom för befälhavaren ett s.k. kaplake, en ersättning utgörande 5% på inseglade frakter. De övriga i besättningen hade lön bara under seglationstiden. Väl framme i Härnösands distrikt, i början av september, bogserades Dahlia på Ångermanälven förbi Lunde och kramfors till Marieberg. Vid den stora sågen med namnet Kungsgården-Mariebergs Aktiebolag vidtog lastningen av 320 std trävaror, bestående av totalt 27 292 stycken plankor, battens och bräder (battens är en dimension mellan plankor och bräder ), som försä krades i GAUTHIOD till ett värde på 12.480 kr. ( Se historik över Mariebergs sågverkssamhälle på www.marieberg.org

Vid Hammars Gjuteri i Nyland, norr om Marieberg, passade man på att komplettera skeppets pumpar med ny pumpkanna med styrstång och klaff m.m. och hos skeppshandlare Jon Mellander i Lunde inhandlades målarfärg, tjära, bläck och segelduk och hos H N Othberg i Nyland provianterades färskt kött, potatis, grönsaker samt barlastskyfflar, papper, penslar, cement, beck, tjärdrev m.m.


Den 21 september var allt klart för avfärd. Ångaren Sandviken bogserade Dahlia från Marieberg ut till öppen sjö vid Härnösand för att där sätta segel för färd via Landskrona till Barcelona. Den 6 oktober mönstrade två av besättningsmännen av skeppet i Landskrona . Det var Matros J S Andersson och Jungman Kuno Jönsson. De ersattes av Matros B L Påhlsson och Lättmatros N C Zimmerdahl.

Barkskeppet Dahlia af Landskrona  
I början av november månad anlöpte Dahlia till Barcelona. Lasten lossades och för frakten erlades 20 644 pesetas. En månad senare, efter att ha provianterat hos skeppshandlaren Feliubadalo Y Cortina den 7 december i Barcelona, seglade Dahlia barlastad till Barbados. Av agent Hänschell & Co erhöll man den 2 februari 1893 uppdraget att frakta Pitch Pine, virke av amerikansk gran, från Barbados till H Baar & Co i Pencacola Fla. för senare frakt/lossning till lämplig mottagare.

I väntan på vidare order kom skeppet att ligga kvar i hamnen i Pensacola. Ljungmannen A Zachrisson mönstrade av från fartyget där den 21 februari. Han hade blivit arresterad av polisen av okänd anledning. Först den 5 juni avgick skeppet från Pensacola ( Queenstown ) och förtöjde vid Victoria Dk i Hull den 25 juni 1893

I Hull lossades trälasten , som omfattade 1645 kubikfot och som inbringade 1126 pund 17 shilling och 3 pence i fraktintäkter. På underlaget till den ekonomiska redovisningen per den 27 juli har Albin Nyman s krivet följande rader:

“Hull den 24 juli 1893

Här skall du få en fin matsedel jag har 973 tons kål å ligger fartyget 19 fot akter engelskt mått samt 18 ¾ för tala ej om dett för lotsarna i Malmö jag blev klar så sent i afton i morgon kl 5 på morgonen är det högvatten å kilar jag då mot hemmet

Wännen Albin Nyman

Hellsa din moder

Jag får lämna detta till Lotsen så jag behåller räkningarna

Winter sänder di återstående 174 punden ”


Innehållet i s krivningen är svårbegripligt men ger en be kräftelse på att avresan från Hull skedde på morgonen den 28 juli 1893. Winter är en av delägarna i agenturen Winter & Mass i Hull. Det stämmer också att det hade lastats 973 ton stenkol på fartyget, som skulle skeppas till Malmö, dit man anlände den 4 augusti 1893.

Efter den långa frånvaron från Sverige, nästan 12 månader, mönstrade hela besättningen av fartyget i Malmö den 5 augusti. Undantaget var Styrmannen N P Nilsson som mönstrade av en vecka senare, den 12 augusti. Varför hade man valt att göra denna långa seglats ? Kunde den svåra koleraepidemin, som härjade där hemma under 1892, karantänsplats förlagts till Vhen, eller bidrog den extremt svåra isvintern i Öresund under 1893 till att man höll sig borta från hemmavattnet ? Ja, detta kan man bara spekulera om.

Man kan ana manskapets längtan efter svensk mat då de nästan omgående hos skeppshandlare G Sjöberg i Malmö anskaffade det nödvändigaste såsom 2,5 kg färskt kött, 2,5 kg bitsocker, 1 1/2 kg bränt o malt kaffe, 12 bier, en tunna fet sill, 2 st mjuka bröd, 300 kg (?) bröd och ½ kg humble ( besläktat med cannabis ). En grönsakshandlare C Rosenqvist levererade potatis, vitkål, morötter, rabbor, purjolök och persilja. Här hyrde man också tre vinschar som hjälp vid lossningen av kol-lasten, vilken skedde på ackord för 355 kr. I samband med lossningen noterade en särskild mätningsman hela volymen stenkol, vilken uppmättes till 13 314 hl, för en mätningsavgift på 1 öre per hl, dvs för totalt 133:14 kr. Fraktintäkterna för stenkolstransporten från Hull till Malmö uppgick till 3.822:75 kr.

Förberedelse vidtogs nu för avresa till Åbyn i Skellefteå distrikt . Ombord togs 20 hl färskvatten för ett pris på 25 öre per hl. Vid barlastkajen lastades 160 ton barlast för en kostnad av 1 kr per ton. Från Hans Almskog & Co i Landskrona skickades en större mängd proviant bestående bl.a. av spill-långa, risgryn, kaffe, the, socker, bönor, olja, vetemjöl, rågsikt, margarin, smör, , plommon, senap, ingefära, kanel, peppar, russin och såpa. Från Nils Svensson i Landskrona kom 170 kg salt fläsk, 170 kg salt kött samt rökt skinka.

En ny besättning mönstrades ombord och bestod av följande manskap: Befälhavare A Nyman, Styrman N Rosenqvist, Konstapel F Pärsson, Lättmatros C Wallin, Lättmatros O E Olsson, Jungman C Pettersson, Jungman C Lindbom, Jungman J Ekensten, Jungman Erik Pettersson, Steward Jeppa Christensson, Jungman A Appeltofft, Timmerman G Fredriksson och Matros J Pålsson.

Samtidigt med avresan från Malmö till Brännfors Såg vid Åbyn, söder om Piteå, tecknades den 18 augusti, en ny försä kring för Dahlia i Sjöförsä kringsaktiebolaget OCEAN till ett försä kringsvärde på 30.000 kr för fartyget att gälla ett år fram till och med den18 augusti 1894. Försä kringspremien var på 8 % d v s 2400 kr. Det var en viktig åtgärd kom det att visa sig någon månad senare.

När fartyget anlände till kusten utanför Piteå den 4 september 1893 tog man ombord lots vid Stor-Räbben till Rönnskär och dagen efter ny lots från Rönnskär till Åbyälvens mynning och därifrån bogserades fartyget på älven till Brännfors Såg med hjälp av ångaren ”Kalle”. ( Se historik över Brännfors på http://lokalhistoria.skelleftea.org/abyn.htm ) Efter att barlasten lossats togs trävaror motsvarande 303 std ombord.

Innan avfärd var befälhavaren tvungen att ta skjuts de ca 2x 20 km från Åbyn till Furugrund till uppsyningsmannen för att där utklarera fartyget och erlägga Fyr-och Båkavgift till tullstationen. Med lotsens hjälp från Åbyn till öppen sjö den 27 september satte Dahlia segel för färden till Grimsby.

På lördagen den 30 september blev vädret allt sämre. Det blåste sydlig vind och var regntjocka och fartyget var under stormsegel. Under söndagen den 1 oktober hade vinden ökat till hård sydlig storm med sjö och regntjocka. Kl. 2 på eftermiddagen siktades en lotsbåt varför kapten beslutade att gå in till Bredskär utanför Umeå.. Vid inseglingen var det så hård sjö att lotsen inte kunde bordlägga med båten utan Dahlias befälhavare valde att segla efter lotsbåten, som gick före. Vid rännan till Bredskär törnade Dahlia så hårt på grund att det skakade flera gånger. Vid ½ 4 – tiden an krade fartyget vid insidan av Bredskär ( sundet ) samt pumpades läns.. Dagen efter kunde konstateras att fartyget inte läckte mer än tidigare.

Vilka skador hade Dahlia eventuellt fått vid grundstötningen? Ja, det var en fråga som måste få ett snabbt svar. Men först var kapten tvungen att den 2 oktober fara med styrman Rosenqvist till läkare i Umeå för att där söka vård för en inflammation, som styrmannen hade fått i sin högra hand. Det visade sig vara så pass alvarligt att styrmannen fick stanna kvar för vård i tio dagar. Huruvida inflammationen var en följd av grundstötningen saknas uppgift på, men rederiet svarade för kostnaderna, läkararvode, husrum och mat för Rosenqvist. Han blev nödsakad att mönstra av fartyget i Umeå och ersattes av styrman E Hjelm den 9 oktober.

Efter genomförd dykarundersökning den 3 oktober nertecknades följande attest:

”Wid den af mig, dykare å bärgningsångaren Poseidon, denna dag förrättade undersökning å barkskeppet Dahlia från Landskrona förd av kapten Albin Nyman, befunnos följande skador: kriet söndersplitradt cirka två fot nedifrån uppåt räknadt samt löskölen splittrad och söndernaggad cirka fem fot från fören och akteröfver samt Kopparen på underkant af densamma nästan alldeles borta. å styrbords låring syntes cirka hälften af en plåt vara borta. Att inga andra skador af mig kunnat upptäckas intyga undertecknade.

Holmsund den 3 oktober 1893

R. Eklund - Dykare

J .E. Höjer - Befälhavare å PoseidonFörklaring: kriet kallas den del av fartyget där förstäv och köl mötas. Löskölen är belägen under den fasta kölen och utgör ett skydd i händelse av grundstötning.

Efter att Sjöförsäkringsaktiebolaget OCEAN hade tagit del av ”dykarattesten” be kräftade de den 5 oktober att Dahlia får fortsätta resan och kommer det att, som avsett repareras i hamn i sundet blir denna ”att anses såsom nödhamn, och haveriet får i enlighet därmed uppgöras, huruvida vi naturligtvis hafa att bära vår andel i de på fartyget fallande kostnaderna.

Med anledning av Dahlias grundstötning vid Bredskär avhölls det en Sjöförklaring vid Rådhusrätten i Umeå den 7 oktober 1893. Kungörelse om sjöförklaringen hade annonserats i ortens tidningar. Rättens ordförande hade inkallat befälhavaren på skeppet, Albin Nyman, medförande skeppsdagboken samt en del av besättningen bestående av Styrmannen Nils Rosenqvist, Matrosen Johan Pålsson, Lättmatrosen Oskar Emanuel Olsson samt Jungmannen Allvar Appeltoft, vilka var för sig intygar riktigheten i utdraget ur skeppsdagboken med tillägg, att lotsbåten på grund av hög sjö och tjocka icke kunnat lägga bi vid fartyget, varför detsamma, så gott sig göra låta, seglat efter lotsbåten till Bredskär. Även lotsarna hade till rätten inlämnat en s kriftlig redogörelse som med samma innebörd redogjorde för händelsen. Sedan anteckning skett i dagboken därom, att densamma blivit inför Rätten företedd, lämnades det besked, att även vad sålunda förekommit skulle protokollsutdrag meddelas.

Efter det att Styrman E Hjelm mönstrat på som ersättare för Rosenqvist kunde nu fartyget göra klart för hemfärd. Till Landskrona anlände Dahlia den 24 oktober 1893, i sjöskadat skick, efter grundstötningen vid Bredskär. Samtliga i besättningen mönstrade av och plank och brädlasten från Åbyn, 303 stn samt barlasten lossades. Nu startade en period av ganska omfattande reparationsarbeten på fartyget, som utfördes på Landskrona Warfs Aktiebolag under ledning av Wilhelm Ohlsson. Under november månad utfördes reparationsarbete för en kostnad av 2 398 kr.

På begäran av Skeppsmäklaren Fredrik Schell förrättades den 12 december 1893 en förnyad besiktning av Dahlia varvid man på fartygets babordssida konstaterade att drevningen på åtskilliga ställen befanns bristfällig. Med anledning härav beslutade besiktningsmännen, att naglar och bultar skulle undersökas och de, som befinnas skadade, ersättas med nya, samt att fartyget även på denna sida skulle under metallförhydningen drevas och ny metallförhydning på filt därefter anbringas. Föreslagna åtgärder hade av besiktningsmännen kostnadsberäknats till 2894 kr. Värdet av det sjöskadade fartyget med tillhörande rigg uppskattades av besiktningsmännen till 18 000 kr .( unders krifter oläsliga ) Under december månad utförde Landskrona Warf ytterligare reparationsarbete för en kostnad av 3 298 kr. Totalt hade således Rederiet för skeppet Dahlia nu utfört reparationer, efter grundstötningen, för sammanlagt 5 696 kr. Nu stundade ett nytt seglationsår – förhoppningsvis tursammare än det gångna året.

Ett revisionsarvode på 50 kr för utförd revision avseende åren 1892 och 1893 utbetalades till revisorerna A Johansson och G Lindgren. Huruvida de föreslog ansvarsfrihet för rederiföretaget skötsel eller ej, framgår inte av arkivhandlingarna. Några mindre utrustningsdetaljer återstod dock innan allt var klart för avfärd, nämligen insättning av tio nya fönsterrutor, som utfördes av Glasmästare P Sjunnesson samt förfärdigande av en ny förstång, 63 alnar lång,( ca 37 m ) utfört av Segel, Flagg – och Kompassmakare F Runberg i Landskrona.

Vid Landskrona Sjömanshus mönstrade en ny besättning på fartyget under dagarna den 6 t.o.m.16 februari bestående av följande manskap: Styrman E Hjelm och F W Eriksson, Steward J H Mattson, Timmerman A Winge, Lättmatros E G Vicksell, Lättmatros N P Gustafsson, Lättmatros J A Carlsson, Lättmatros S J Jönsson, Matros G H Pettersson, Jungman A Andersson, Jungman B K Johansson. Den avbrutna segelfrakten av plank och bräder från Åbyn till Grimsby i England kunde nu fortsätta. En ny sjöförsä kring tecknades för lasten hos GAUTHIOD för ett värde av 7 924 kr.

Till Grimsby anlände Dahlia den 17 mars 1894 med bogserhjälp av ångaren ”Alice” från sjön till Royal Dock. Det tog alltså åtta månader för virket att komma fram från Brännfors Såg vid Åbyn till Grimsby. Anledningen var ju Dahlias grundstötning vid Bredskär och de därpå nödvändiga reparationsarbetena. Från Grimsby avgick sedan fartyget barlastat den 15 april till Savannah dit det ankom den 7 juni. Där lastades rosin (hartz ), som sedan skulle fraktas till S:t Petersburg.

En ny sjöförsä kring för lasten med rosin, till ett värde på 12 630 kr, tecknades den 28 juli 1894 i försä kringsbolaget GAUTHIOD. På vägen genom Öresund gjordes ett uppehåll på redden utanför Landskrona den 24 augusti där Lättmatrosen S J Jönsson Pettersson mönstrade av fartyget och tre man mönstrade på nämligen Matroserna S A Svensson och S P Wifstrand samt Jungman S Carlström. Tidigare under resan hade Lättmatroserna E G Wicksell och N P Gustafsson liksom Jungmännen Axel Andersson och B K Johansson rymt från fartyget.

Efter att ha tagit ombord färskt vatten och proviant avseglade Dahlia, i slutet av augusti månad, från redden vid Landskrona, via Drogdens fyrfartyg, mot Finska Viken till S:t Petersburg. Under vistelsen i Petersburg tecknades på nytt en försä kring för själva fartyget till ett värde på 30 000 kr i GAUTHIOD gällande från den 3 september 1894 till och med den 2 september 1895. Efter det att lasten av rosin hade lossats bogserades fartyget av ”Neptun” från S:t Petersburg till Trångsund den 20 september och vidare till Wiborg. Där lastades 304 ½ stds virke ( 20 386 st plank ) för leverans till Alicante vid Spanska Medelhavskusten. Lasten försä krades i GAUTHIOD för 8 871 kr.

Vid passagen i Öresund gjorde Dahlia ett nytt uppehåll i Landskrona den 22 oktober för att proviantera och för att anskaffa tre nya stolar samt en divansoffa (!?). På resan till Wiborg hade Timmermannen A Winge mönstrat av och i Landskrona lämnade Lättmatrosen M Friis fartyget. Som ersättare påmönstrade Lättmatros L A Persson och Jungman Gustaf Peltz. Efter några dagar i Landskrona fortsatte resan till Alicante dit man anlände i början av december månad 1894. Lasten av plank lossades och 119 ton barlast togs ombord varefter Dahlia den 28 december på nytt satte segel för att åter krossa Atlanten med destination Savannah.

Ett år hade nu avlöpt och Dahlias befälhavare kände sig säkert nöjd med att inga större missöden hade inträffat under året och att fraktbeläggningen och därmed inkomsterna hade varit goda. Av noteringar framgår att kapten Albin Nyman hade uppburit hyra för seglationsåret 6 februari – 31 december 1894 med 541:67 kr. För frakterna Umeå – Grimsby, Savannah – Petersburg samt Trångsund (Wiborg) – Alicante hade han som kaplake erhållit sammanlagt 1 593:04 kr.

Av den ekonomiska redovisning samt tillhörande verifikationer framgår att A Nyman varit befälhavare på Dahlia för ovanstående period. Det är därför anmärkningsvärt att det på försä kringshandlingarna från GAUTHIOD, avseende sträckan Grimsby – Savannah och Savannah – Petersburg, är noterat att styrman E Hjelm är befälhavare på Dahlia. Ytterligare ett frågetecken är företaget ”Chr. G. Dahl & Co, Ship Brokers And Commission Merchants i Savannah, Ga”, som förekommer på några handlingar. Finns det här ett samband (släktskap) med A Nymans svärföräldrar, som också heter Dahl ?

Revisorernas arvode för år 1894 uppgick till trettio kronor.( A Hansson? G Lindgren?) Utdelningen till andelsägarna i ”Rederiet För Skeppet Dahlia” för verksamhetsåret 1894 blev 1 680 kr vilket blev fördelat så att den största delägaren Albin Nyman erhöll 420 kr, F Dahls sterbhus 210 kr och övriga 28 andelsägarna mellan 17 kr till 70 kr vardera.

Av arkivhandlingarna kan man utläsa att innan Dahlia lämnade Medelhavet för att krossa Atlanten, på sin färd till Savannah, så angjorde fartyget Gibraltar den 25 januari 1895 för att där proviantera hos Christopher G. Molinary, Ship Purveyor Commission Agent. Till Savannah anlände fartyget i slutet av mars månad och en månad senare lastades 4480 barrels (tunnor) rosin för transport till London. Fraktvärdet enligt GAUTHIOD:s försä kringshandlingar uppgick till 13 868 kr. Fartyget lämnade Savannah den 26 april och anlände till London och angjorde West India Doc med hjälp av bogserbåten ”Challenge” den 2 juni 1895.

Efter att fartyget lossat lasten vidtogs förberedelserna för en ny resa till Savannah denna gång med en last av 1600 ”casks of Portlandcement” vägande 267 ton. En ny försä kring för fartygets utrustning värderad till 4000 kr tecknades i GAUTHIOD samt en försä kring i samma bolag avseende cementfrakten till ett värde av 975 kr.

Innan Dahlia lämnade London passade man på att se över riggen hos en ”mast och block-maker” Dr. to W. Collis in Cubitt Town . Även kronometern, en Bliss nr 2708, fick en översyn hos A.Johannsen & Co, Chronometer Maker, 149 Minoties. ?

För kapten Albin Nyman var det nu ( för första gången ? ) aktuellt med avlösning som befälhavare på Dahlia. Från Förhyrnings- och Agent företaget G. W. Ljungberg i Landskrona re kryterades en Styrman vid namnet Nils Alfred Johnsson från Mölle, som från Landskrona via Köpenhamn och Esbjerg anlände till fartyget i London i slutet av juni månad där han nu mönstrade på som befälhavare. Den 6 juli (?) lämnade fartyget West India Doc med kurs på Savannah. Albin Nyman färdades å sin sida från London med båt till Göteborg och där ifrån vidare till hemmet i Landskrona. Att Albin Nyman mönstrade av Dahlia var sannolikt på grund av hälsoskäl. Av ett flertal verifikationer, från bl.a. Apoteket Lejonet och läkare Nils Sjöberg i Landskrona, kan man ana att han drogs med någon slags sjukdom - möjligen värk – då recepten upptar både mixtur, linnement och salicylsyra. Albin Nyman var åter i tjänst som befälhavare på Dahlia den 23 augusti.

Besättningen i London utgjordes av Styrman E Hjelm (avmönstrade), Matros Pettersson (avmönstrade), Styrman N A Johnsson (ny befälhavare), Lättmatros Albin Carlsson, Steward Mattsson, Jungman Gustav Pitty, Lättmatros A Persson, Jungman Sigfrid Carlsson, Lättmatros S P Wifstrand, Lättmatros S A Svensson, Lättmatros John Andersson och Styrman F W Eriksson samt Matros C Andersson.

Till Savannah anlände fartyget den 21-22 augusti där hon lossade sin last av cement. Från Savannah avseglade Dahlia i slutet av september månad med en ny last av hartz, bestående av 4274 barrels rosin, denna gång med destination Harburg (Hamburg). Lasten var försä krad till 11.393 kr. Inför avresan, den 27 september, mönstrade en Matros med namnet Peter Bitte från Riga på Dahlia. Lättmatros A Persson mönstrade samtidigt av pga. sjukdom (?).

Den 12 november 1895 ankom fartyget till sjön vid utloppet till Elbe och med hjälp av lots och bogserare togs Dahlia upp på floden vidare till Altona och Harburg där lasten av hartz blev lossad om kring den 10 december.

Fraktintäkterna för hela seglationsåret 1895 uppgick till 18555 kronor. Kostnaderna (löner, avgifter m.m.) uppgick till 16442 kronor, det vill säga ett överskott på totalt 1.763 kronor. För Albin Nymans del uppgick årsinkomsten till 488 kronor i hyra och 1997 kronor i kaplake. Enligt ”Debetsedel å 1895 års taxering” betalade Rederiet för skeppet Dahlia 37:16 i kronoskatt (statlig) och 79:63 i kommunal skatt. Utdelning till rederiets 30-tal delägare uppgick till sammanlagt 2400 kronor varav Albin Nyman erhöll 600 kr, Dahls sterbhus 300 kr F. Dahl 100 kr, A.W. Ohlsson 100 kr och övriga mellan 25–100 kr. (Utdelning övers kred årets överskott )

Dahlia blev nu liggande kvar i Harburg under de stränga vintermånaderna 1895-1896. Hos skeppsbyggmästare G. Renck genomgick fartyget en del mindre reparationer under december-februari månad. Genom skeppsmäklare Daniel Milberg i Hamburg erhölls i slutet av januari månad ett befraktningsuppdrag avseende rosin och terpentin från Savannah till Manchester.

En ny besättning mönstrade på i början av februari månad 1896. Det var följande manskap: Styrman A W Nyman, Konstapel J A Svensson , Timmerman Alex Åkerberg, Matros John Johansson , Stevard August Stenström, Lättmatros E Pettersson, Lättmatros H Lundgren, Lättmatros E Holm, Lättmatros J P Beckström, Jungman J Andersson, Jungman Josef Fröj (fr. 7/12 -95), Stevard J H Mattson (tiden. 1/1-11/2 ) samt Kapten A Nyman.

En särskild förbindelse, som var undertecknad av Styrmannen A W Nyman, reglerades befälhavarskapet över skeppet enligt följand ordalydelse

Undertecknad förbinder sig härmed att i samtliga papper tillhörande Skeppet Dahlia från Landskrona stå såsom befälhavare när kapten Albin Nyman det begär samt sköta fartygets navigering men för övrigt tjänstgöra såsom förste Styrman mot Åttio kronor per månad i ett för allt, samt ej befatta mig med angelägenheter som tillkommer befälhavaren.

Landskrona den 3 februari 1896 A. W. Nyman”Något släktskap mellan Albin Nyman och A W Nyman har inte kunnat konstateras. Att det ombord på Dahlia fanns en ”reservbefälhavare” tyder på att Albin Nyman av hälsoskäl liksom under föregående år tidvis inte kunde upprätthålla befattningen som befälhavare.

Efter det att fartyget nu var fullt bemannat vidtogs förberedelse för det nya seglationsåret. Mindre upprustningsarbeten fortsatte och inför den planerade färden till Savannah skedde proviantering av livsmedel, vatten samt intagande av ballast. Alla kostnader för t.ex. hamnavgifter, lotsavgifter, sundhetspass, tull och konsultavgifter erlades och den 14 februari var det dags att bogsera Dahlia med hjälp av bogserfartyget ”Terschelling” från Harburg till Cuxhaven, som är beläget vid Elbes utlopp i sjön.

Efter ankomsten till Cuxhaven (?) inträffade en kollision mellan Dahlia och ångfartyget ”Lofna” , troligen redat av Dotton & Dultz i Cuxhafen (?). Tidpunkten och omständigheterna kring händelsen framgår inte av arkivhandlingarna, men av dessa kan man dra slutsatsen att haveriet inträffade mellan den 14 – 26 februari. Det gjordes en sjöförklaring, som också blev översatt till svenska. Tyvärr saknas denna i arkivet. Omfattningen av skadorna på Dahlia tvingade fartyget till översyn vid H.C. Stüleken & Sohn's docka. Räkningen på reparationerna uppgick till 2610 tyska mark. Det nya seglationsåret fick således en olycklig start för Dahlia's rederi.

Först i början av april månad 1896 kunde man lämna farvattnen vid utloppet av Elbe och ställa kursen mot Savannah dit man anlände den 7 maj till ”Quarantine Station”. I Savannah passade Lättmatrosen E. Pettersson på att rymma från fartyget och man nödgades att mönstra på en ny besättningsman, Lättmatrosen P. Smith. Efter att det bun krats upp förnödenheter och fartyget blivit lastat med 4100 barrels (tunnor) med rosin och 200 barrels med terpentin satte man kurs den 24 maj mot England och Manschester. Lasten försä krades som vanligt i Sjöförsä kringsaktiebolaget GAUTHIOD i Göteborg till ett värde av 11 830 kronor.

Efter knappt en månads segling anlände fartyget till Irländska sjön vid Croby strax norr om Liverpool som är belägen vid utloppet av River Mersey. Med bogserhjälp tog man sig till Eastham den 26 juni och förberedelse vidtogs för färden vidare på Manchester Ship Canal som började vid Eastham, genom att mast och rigg monterades ner hos William Vine,Master Rigger i Liverpool. Detta för att fartyget skall kunna passera under broarna på den 35 miles ( 55 km ) långa bogseringen på kanalen till Manchester. Kan noteras att kanalen var en viktig transportled som återinvigts två år tidigare efter en omfattande utbyggnad. Fartygets last av rosin och terpentin lossades i Manchester under de första veckorna i juli månad.

Den långa sjöresan från Savannah hade tydligen tärt hårt på manskapet då flertalet av besättningen valde att mönstra av fartyget under kanalfärden. Några av dem var i så dåligt skick att så snart fartyget kom till Liverpool blev de inlagda på sjukhus under flera veckor. Timmerman Alexander Åkerberg återhämtade sig ej utan avled på Grafton St Hospital den 6 juli efter att ha varit inlagd i tolv dagar. Av det ursprungliga manskapet som mönstrat på i Harburg var det endast Konstapel J A Svensson och Kapten A Nyman som stannade kvar på fartyget . Det nya manskapet var Styrman A Roman,som ersatte A.W. Nyman, Matros P Nilsson, Matros J Jenssen, Timmerman A Nicklasson, ,Matros Olle Pärsson, Lättmatros Molis, Lättmatros Boman, Lättmatros A Nilsson, Jungman Jansson, och Stevard Tonge.

I slutet av juli månad påbörjades återfärden på Manchester Ship Canal. I Runcorn lastades fartyget med 860 ton salt för frakt till Savannah. Lasten försä krades för 3 717 kronor. Mast och rigg återställdes efter kanalfärden så att skeppet åter var segelbart och proviantering gjordes hos Bought of Rasmus A. Gjertse. De var nu klara för avresa den 12 augusti från Liverpool till Savannah dit de anlände den 26 september. Efter att saltlasten hade lossats var det dags att ta ombord en ny last av rosin för frakt till England. Avfärden från Savannah startade den 23 oktober efter den nödvändiga provianteringen och justering av fartygets chronometer hos urmakaren .

Vid ankomsten till England fick Dahlia bogsering den 8 december av Steam Tug ”Challenge” från sjön till Millwall Dock i London och i slutet av månaden lossades lasten av harts. Styrman Anders Roman som vid tillfället var delegerad befälhavare ombord omkom genom drunkning den 6 december bara några dagar innan fartyget nådde hamn. Närmare förklaring till hur olyckan gått till saknas uppgift på. Han ersattes av styrman J Andersson. En särskild förbindelse som reglerade befälhavarskapet, med samma innehåll som hade gällt för styrman A W Nyman och A Rohman tecknades med styrman J Andersson.

1896 års utdelning till rederiets 30-tal delägare uppgick till totalt 1200 kronor varav Albin Nyman erhöll 300 kr, Dahls sterbhus 150 kr, F. Dahl 50 kr, A.W. Ohlsson 50 kr, F. Schell 25 kr och övriga mellan 12:50 – 50 kr. Enligt Debetsedel för 1896 års taxering betalade rederiet 36 kr i statlig skatt och 104:14 i kommunal skatt.

I London blev Dahlia liggande i hamn några veckor in på det nya året 1897. Nu passade man på att se över utrustningen och re krytera ny besättning. Hos William Collis, Mast & Block Maker fick man tillverkat en ny 56 fot lång märsrå av Oregon pine och liksom inför tidiga avfärder en justering av kronometern ( Bliss 2708 ) och också en översyn av sextanten och tubkikaren. Fartyget tog ombord proviant, kol och färskvatten samt en barlast på 280 ton.

Den nya besättningen utgjordes av Konstapel J F Salven, Lättmatros Gustaf Jansson, Steward G Knocken, Jungman, B A Lindqvist, Matros Einar Aaes, Jungman Emanuel Pettersson, Lättmatros Oskar Johansson, Matros Oskar Andersson, Matros P M Madsen, Matros Th. Sundman och den tidigare nämnde Styrmannen J Andersson samt Kapten Albin Nyman.

Den 11 januari seglade Dahlia åter med kurs på Savannah. Där väntade ett nytt befraktningsuppdrag att frakta 4252 barrels med rosin till S:t Petersburg . I början av mars månad kunde man lägga till i Savannah där ballasten lättades och den nya lasten av rosin togs ombord. Nu passade tre man i besättningen på att mönstra av. Det var Konstapel Salven, Lättmatrosen Gustav Jansson och Steward G Knocken. De ersattes av Matroserna W Howall och A M Nabe samt Steward H Gomsell. Vid avfärden från Savannah tecknades en försä kring för lasten i försä kringsbolaget Gauthiod den 18 mars för en summa på 11873 kr.

På resan till S:t Peterburg passade man på att angöra hemmahamnen i Landskrona den 7 maj. Här mönstrade manskapet av med undantag av Jungman B A Lindqust , Steward H Gomsell och Kapten A Nyman. Den nya besättningen utgjordes av Lättmatros Henriksson, Jungman Aug Malmsten, Timmerman D Johnsson, Matroserna I Lanesson och B Pålsson, Jungman F Börjesson, Konstapel M J Holm samt Styrman O Hansson.

Hos Skeppshandlare And. .S. Cronberg, Landskrona kompletterades förnödenheterna med 112 kg manillahampa (tross), 1 fat fotogen, 2,5 kg the, 50 kg klippfisk, 15 kg kaffe, 2 fj. (fjärding=31 l) margarin, 7,8 kg ost, 1 flagga, 6 blockskivor samt 4 flaskor cognac, 4 flaskor punsch och 5 liter brännvin för sammanlagt 258:18 kr. Från handlanden Nils Svensson inhandlades 90 kg färskt kött, 16,5 kg rökt fläsk och grönsaker. Hos Landskrona Sjömanshus, Skeppsombudsmannen Fredrik Schell (tillika redare för skeppet Dahlia) anskaffades sjömansrullor och motböcker samt erlades där en särskild avmönstringsavgift. Landskrona Tullbevakning hade bevakat gods från frilagret till fartyget och personal från lotsstationen hade tjänstgjort som nattvakt under två nätter ombord på fartyget när det låg på redden.

Bild på Drogdens fyrskepp
 
I mitten av maj månad lämnade Dahlia redden vid Landskrona med hjälp av lots till Drogdens fyrskepp och satte därefter kurs med sin last av rosin till Cronstadt vid S:t Petersburg dit man anlände i slutet av månaden.

Så snart lasten var lossad tog man ombord 282 stand. plank som skulle skeppas till Grimsby vid den brittiska östkusten. Efter proviantering lämnade fartyget Cronstadt i mitten av juli månad. Försä kringsvärde för frakten uppgick till 5645 kr.

Rederiverksamheten för skeppet Dahlia hade gott bra eftersom en utdelning den 9 juli till de 30-tal delägarna upgick till 15% eller totalt 3600 kronor varav Albin Nyman erhöll 900 kr, Dahls sterbhus 450 kr, F. Dahl 150 kr, A.W .Ohlsson 150 kr, F. Schell 75 kr och övriga mellan 37:50 – 150 kr.

Till Royal Dock i Grimsby anlände fartyget den 28 juli. Lasten av plank lossades och en ny last bestående av 1040 ton kol lastades för frakt till Landskrona. Försä kring tecknades för lasten till ett värde på 4000 kr. För skeppets egen förbrukning togs 1,5 ton kol ombord. Besättningen sysselsattes under veckorna i Grimsby med underhåll av fartyget bland annat målningsarbeten. Den 27 augusti satte man segel med kurs på hemmahamnen och under de första dagarna i september angjorde Dahlia hamnen i Landskrona efter att ha blivit bogserad av ångslupen ”Axel” från redden.

Vid sammanträde med delegerade uti skeppet Dahlia i Landskrona den 17 september beslutades bland annat om att 10% eller 2400 kr skulle utdelas till andelsägarna. Detta var den andra utdelningen under året vilket tyder på att verksamheten varit mycket lönsam. Albin Nyman erhöll 600 kr, Dahls sterbhus 300 kr, F. Dahl 100 kr, A.W .Ohlsson 100 kr, F. Schell 50 kr och övriga mellan 25-50 kr.

Även om rederiverksamheten tidvis var mycket lönsam så kan det vara av intresse att studera vilka kostnader utöver löne- och underhållskostnader som verksamheten hade vid ett visst tillfälle. I detta fall under Dahlias uppehåll i Landskrona. Den största posten var av naturliga skäl kostnaden för provianten (livsmedel, lysolja, kol, vatten, läkemedel, sprit och färskvatten för kommande resa) som uppgick till ca 920 kr. Därefter kom kostnaden för ”skeppsumgälder” d v s allmänna avgifter för fartyget bestående av lotspenningar till Tullkammare, lots-, fyr-, båk- klarerings- och hamnavgifter i detta fall 434 kr och sedan diverse kostnader för bogsering in och ut från hamnen samt kortare förflyttning inom hamnområdet t. ex. till och från ”Gråen” samt avgifter till Sjömanshuset totalt 214 kr. Sammantaget utgifter för 1568 kr.

I Landskrona mönstrade det på nytt manskap under september månad. Det var Konstapel Skåre, Jungman Hansson, Matroserna Alf Andersson och J Nyström samt Lättmatros A Andersson , Jungman John Eckard och Matros J Norgren. Kvar på fartyget sedan förra resan var Jungman F Börjesson, Styrman O Hansson, Steward Pettersson och Kapten Albin Nyman. Matros J Norgren blev sjuk (skadad ?) under tiden i hamn och inlagd på Landskrona sjukhem på bekostnad av rederiet. Han var åter ombord den 5 november.

Under besöket i hemmahamnen kompletterades Dahlia med en ny storbåt, som hade inhandlats från Ystads Skeppsfournering. Den kostade 150 kr och anlände med järnväg till Landskrona den 17 september. Den gamla båten hade man passat på att sälja innan avresan från Grimsby där man erhöll £ 2.1 för den.

Den 28 september var det så dags att barlastad lämna Landskrona med hjälp av bogserångare ”Framåt” från Helsingborg med destination kramfors vid Härnösand. Väl framme den 12 oktober var det dags för att lätta på barlasten och ge plats för 258 famnar med splitved till Hull. Försä kringsvärdet för lasten i Gauthiod var 7280 kr. Med hjälp av ångaren ” kramfors” blev fartyget bogserat ut till sjön vid Härnösand den 28 oktober. Vid färden till Hull blev det ett kort uppehåll på redden vid Landskrona i början av november för att där få hjälp av lotspersonalen med transport av proviant från land.

Det tog 17 dagar för 5 man att lossa splitveden i Alexander Dock i Hull, det vill säga 85 dagsverken. De var klara den 10 december. På Dahlia tog man nu ombord 938 ton stenkol för leverans till Landskrona dit man var tillbaka den 26 december. Besättningen mönstrade av fartyget några dagar senare i Landskrona. Lasten lossades under de första veckorna på det nya året 1898. Av kvittenserna framgår det att kaptenens yngre bror Georg Nyman har haft uppdraget att ombesörja lossningsarbetet liksom förhalning av fartyget inom hamnområdet. Även deras far Jacob Nyman var under en månads tid sysselsatt med diverse underhållsarbeten på fartyget. Lastrummet var i behov av rengöring och för detta hyrde man in högtrycksspruta för renspolning. Fönster reparerades och glasades och spisarna murades om med nytt tegel och en ny rå tillverkades av pitch-pine.

Det kom nu att dröja fyra månader innan Dahlia seglade på nytt. Under vintermånaderna kom utsidan av skeppet att genomgå en grundlig översyn. Under tiden fick fartygets segel och tillhörande utrustning förvaras i ett trähus i kvarteret Tången och för denna förvaring tecknades en särskild försä kring på 4000 kr i Brand- och Livförsä kringsaktiebolaget Svea, Göteborg. På Landskrona Nya Warfs Aktiebolag kölhalades fartyget och den äldre metallförhydningen ersattes med ny. Kostnaden för mässingsplåtar, som beställdes från Tyskland inklusive arbetet på varvet uppgick till ca 5200 kr.

En ny besättning mönstrades på och utgjordes av 1:a Styrman O Hansson, Visby, Matros P A Ohlsson, Oskarshamn, Lättmatros Emil Jakobsson, Visby, Steward August Ludvig Pettersson, Ystad, 2:a Styrman L H Frijs, Malmö, Lättmatros Frans Börjesson, Helsingborg, Timmerman Karl M Olsson, Landskrona, Jungman N O Löfberg, Landskrona, Jungman Frans Appelqvist, Landskrona, Jungman August Piltz, Landskrona och Lättmatros Anton Olsson, Karshamn samt Kapten A Nyman.

Barlastad och nyprovianterad lämnade Dahlia hemmahamnen i början av maj månad 1898 för att gå till Mobile i Alabama för lastning av pitchpines för frakt till Lübeck. I månadsskiftet juni-juli var man framme i Mobile och barlasten kunde lossas och virket lastas. Tidigare seglatser över Atlanten med Dahlia till Sydstaterna hade avlöpt utan allt för stora problem för fartyg, befälhavare och besättning men så blev det inte denna gång.

Under uppehållet i Mobile avled under tragiska förhållanden Kapten Albin Nyman i matförgiftning den 21 juli 1898. Omständigheterna kring kapten Nymans död återges här med stöd av styrman Hanssons brev till änkan Mathilda Nyman i Landskrona, daterat Mobile den 22 juli 1898. Det lyder citat:

Fru Nyman.

Det är ett sorgligt budskap, som har blivit min plikt, att i dag meddela er, men jag antager, att frun genom telegrammet till Herr Schell redan har hört det. Alla ombord beklaga vi er djupt för sorgen och förlusten över er man och vår kapten, som i allt har varit en präktig och redbar man. Frun vill väl höra hur allt tillgått, jag skall då i korthet omtala den bedrövliga händelsen. På fredag f.m. den 15 de roddes kapten iland frisk och rask som vanligt, men då han på e.m. vid kl. 6 kom ombord i sällskap med kaptenen på svenska barken Nordstjärnan, klagade han över illamående samt hade svåra uppkastningar.

Dagen därpå var ingen bättring, på söndagen var det detsamma, och emedan han ej hade sovit något på de två sista dygnen, beslöt han att lägga sig in på sjukhuset, för att bliva behandlad af doktor och få ro. Kl. 1 rodde jag i land med honom och fick på polisstationen reda på det bästa sjukhuset, där han erhöll ett ensamt snyggt rum och en nunna till sköterska. Båten rodde enligt hans önskemål hvarje dag iland, då antingen jag eller Börjesson var uppe på sjukhuset för att se huru han befann sig, endast en gång fingo vi tala med honom, emedan han nästan hela tiden låg sanslös, men då var han så svag, att han ej förmådde säga annat än, i morgon, ej heller kunde han läsa brevet från Dahlia
(dottern).

Så förgingo de andra dagarna utan någon bättring, ända till torsdagen kl. 1, då just vår båt skulle ro i land, kom en ångbåt långsidan med skeppshandlaren, som berättade att kapten aflidet kl.11 f.m. samt skulle begravas kl. 6 em. samma dag, för värmens skull, enligt bestämmelserna iland. Flaggan blev genast hissad på halv stång och vi båda styrmän samt den friska delen af besättningen gingo iland för att följa honom till graven. Komna iland var allting ordnat, en vacker kista samt ett ankare af hvita och röda blommor och den svenska flaggan prydde kistan. Runt kistan samlades gästerna som vore en del norska kaptener, två skeppshandlare, en norsk prest m.fl .samt åtta från Dahlia. Strax före än kistan bars ut sjöngo vi en psalm, sedan åkte vi ut i fyra droskor till de skandinaviska kyrkogården där två psalmer sjöngos och prästen höll ett tal, sedan försiggick jordfästningen på vanligt sätt. Derefter foro vi tillbaka till samlingsplatsen, hvarest gästerna aflägsnade sig.

Skeppshandlaren har varit så vänlig och erbjudit sig att skaffa en grafvård om frun så önskar, hans adress medföljer, så kan frun skifva till honom. Steward Pettersson tar hand om och ansvarar för kaptens kläder och tillhörigheter, som skall komma iland, då fartyget kommer till Europa, hvilket är fördelaktigare, än att sända dem härifrån. Ännu en gång beklagar jag sorgen och sänder min hälsning till familjen.

Tecknadt Högaktningsfullt

O. Hansson

StyrmanEnligt dödsattesten, som utfärdades av doktor Harry Tutwiler Inge i Mobile, avled kapten Albin Nyman den 21 juli 1898 på hospitalet Providence Infirmary i Mobile, dödsorsak ”congestion of bowels from eating spoiled fish” ( trängning i tarmarna på grund av förtäring av skämd fisk). Enligt fader Smith på den norske sjömanskyrkan i Pensacola hade hans assisten i Mobile bl.a. meddelat att kapten Nyman blev sjuk efter det att han ätit fisk till middag på en restaurant den 15 juli.

Efter Albin Nymans död övertog 1:a styrman O Hansson befälet ombord. En vecka in i augusti var det klart för avresa. Ombord på Dahlia hade några av manskapet drabbats av malaria under uppehållet i Mobile och efter avgång insjuknade besättningen i beri-beri varigenom de blev helt utmattade. Hälsoläget på fartyget var således mycket dåligt. Då Dahlia anlände till Isle of White vid engelska kanalen, orkade ingen av besättningen utföra något arbete varför befälhavaren beslutade att an kra på Cowes redd om kring den 25 september. Sju man av besättningen togs i land och sändes till Ryde Hospital där de fick vård. Det var N O Löfberg, August Ludvig Pettersson, Carl Martin Olsson, Frans Börjesson, Anton Olsson, Frans Appelqvist och August Piltz. De blev kvar på hospitalet under två till tre veckor varefter de togs hem efter tillfrisknandet till Landskrona i mitten av oktober månad. Då det endast var fem man kvar på fartyget sändes det nya besättningsmän från Landskrona. Dessa var Steward O Jacobsen, Stavanger, Matrosen Anders Malmsjö, Jöns Qvist , Carl Andersson och Wilhelm Nyman samtliga från Landskrona samt Lättmatros Oskar Ström, Helsingborg och Matros Johan Löfqvist också från Landskrona.

Efter det att manskapet nu var fulltaligt fortsatte Dahlia i början av oktober månad från Cowes till Lübeck med O Hansson som befälhavare. I Nordsjön fick hon emellertid hård ostlig storm, som drev fartyget upp mot Orkneyöarna, svårt läckande och en länspump obrukbar. Vindmöllan gick heller inte heller att använda. Lovart- pumpen var även stundvis obrukbar emedan en del av sandballasten man tagit ombord i Mobile sögs in och gjorde den oklar, så att sanden måste rensas ur pumpen. På höjden av Orkneyöarna drog sig vinden på syd och drev Dahlia över mot norska kusten. Där sprang vinden över på väst, varvid hon fick svårt att segla sig klar av land tills hon rundat Lindesnäs. I Skagerack blev det bättre, och då man kom till Malmö den 2 november an krades skeppet på redden för proviantering. Därefter fortsatte resan till Travemünde, där en del av lasten lossades. Slutlossningen skedde i Lübeck i slutet av november månad. Det var nu också nödvändigt att utföra en del reparationer på fartyget efter den strapatsrika färden från Cowes.

En kort tid efter Albin Nymans tragiska död så annonserade skeppsredaren Fredrik Schell i Landskrona efter ett nytt befäl till Dahlia. Det blev L E Håkansson från Helsingborg som mönstrade på Dahlia i Lübeck den 2 december 1898 som ny befälhavare och där avlöste O Hansson från Visby. L E Håkansson hade tidigare under oktober-november månad på uppdrag av rederiet medverkat vid hemtagningen av den del av besättningen som hade varit sjuka i Cowes.

För den nya befälhavaren blev det nu angeläget att komplettera fartyget med nya förnödenheter och särskilt se över medicinförrådet, som tömts under de senaste månadernas svåra umbärande. Från Steinorth & Fernes Apotek i Lübeck inhandlades exempelvis en mängd medikamenter varav kan nämnas kloroform, tannin, blysalva, borsalva, hoffmans droppar, kinin, koleraopten, glycerin, ricinolja, alun, kaliumklorid, dover-pulver, flanellbinda m.m Detta förvarades i medicinkistan i kaptenens hytt.

Mönstrade av i Lübeck gjorde samtidigt den övriga besättningen med undantag av Lättmatros Oskar Ström. Påmönstrade gjorde Matros W Ringvall, Steward C Larsson, Lättmatroserna J E Skog, W Löfdahl och G A Nilsson samt Jungman A Danskhanen och K Pettersson. På begäran av rederiet verkställde Konsulatet i Lübeck avmönstringen av fartygets besättning. Med tanke på att fartyget endast var några dagsresor från hemmahamnen i Landskrona var det anmärkningsvärt att den tidigare befälhavaren och nästan hela den övriga besättningen ersattes i Lübeck. Vad detta berodde på kan man fråga sig ?. När sedan fartyget ankommit till Landskrona mönstrade ytterligare folk på. Det var 1:a Styrman F Kjellberg, 2:a Styrman C I Isaksson, Stewad I O Dahlberg och Timmerman K A Johansson. Avresan från Lübeck till Landskrona skedde den 16-17 december 1898 och ankomsten till hemmahamnen förmodas ha skett dagarna före julhelgen. Ett dramatiskt seglationsår var därmed till ända.

Omgående efter hemkomsten förbereddes Dahlia för nya befraktningsuppdrag. Fartyget fick en ordentlig uppsnyggning och Landskrona Nya Warfs Aktiebolag utförde en del reparationer och underhåll som uppgick till 1090 kr. Åter skulle fartyget korsa Atlanten nu med destination Brunswick i delstaten Georgia. Det gällde för kapten Håkansson att komma iväg så fort som möjligt då vintern ännu inte hade satt stopp för sjöfarten. I den nya järncisternen som nyligen hade inköpts från Säbyholms Sockerfabrik fyllde man på hela 9 ton färskvatten motsvarande ca 9000 liter . Det upphandlades också en stor mängd förnödenheter såsom livsmedel, bränsle (kol), verktyg, segelduk, linor, wire, färg, spik och s kruv m.m. Som vanligt tecknades en försä kring på fartygets utrustning daterad den 9 januari 1899 i Sjöförsä krings Aktiebolaget Gauthiod. Det var nu dags för avfärd.

I början av mars månad anlände Dahlia till Brunswick där lasten bestående av 7169 barrel rosin togs ombord. Några dagar innan avresan skulle ske från Brunsvick rymde nästan hela besättningen, nio man, den 27 – 29 mars. Rymlingarna var Lättmatroserna Oskar Ström, J E Skog, W Löfdahl och G A Nilsson samt Jungman H Danskhanen, K Pettersson och Matros W Ringwall, Steward J O Dahlberg och Timmerman K A Johansson. Det var säkert en stor missräkning för kapten Håkansson då rymningen innebar att fartygets avresa blev uppskjuten tills ny besättning anskaffats. Den uppkomna situationen antydde att det inte stod rätt till med förhållandena på fartyget. En ny besättning mönstrade på den 8 april bestående av sju man. Dessa var Matroserna F Kellerer, Th Wathne, Th Robertsson, Fr kristianssen, J M Pettersen, Jörgen Arnesson, och Joh Jacobsen. Av namnen att döma en brokig skara.

Avfärden från Brunswick kunde nu ske och fartyget anlände till St George's på Bemuda om kring den 22 april.. Här blev man liggande över två månader. Vad som hänt under färden till Bermuda saknas det uppgift på men enligt handlingarna har fartyget utsatts för någon typ av haveri att döma av de reparationskostnader som uppehållet i St Georg medförde och nödvändigheten att innan ny avresa förevisa ett sjövärdighetsintyg. Att det varit någon skada på fartyget vittnade också det försä kringsbelopp i form av haveripenningar som senare utbetalades och de underhållsarbeten som senare erfordrades efter ankomsten till Landskrona.

Matroserna Kellerer, Wathne och Robertsson lämnade fartyget på Bermuda och i stället påmönstrade Jungman P O Pettersson och Matros Axel Larsson. Lasten av rosin lossades innan avfärd och ny barlast togs ombord innan Dahlia den 1 juli hissade segel för färden till Landskrona. Det skulle visa sig vara den sista gången som Dahlia korsade Atlanten, en resa som under hela kapten Håkanssons tjänstgöringstid varit full av motgångar. Manskapet rymde, fartyget utsattes för haveri och fraktintäkterna uteblev, det var ett stort bakslag för rederiet som fick konsekvenser för kommande befraktningsuppdrag.

Med hjälp av ångslupen Axel kunde Dahlia bogseras in i hemmahamnen de 19 augusti. Samma dag mönstrade manskapet av och befälhavaren L E Håkansson lämnade sin tjänstgöring på fartyget den 5 september. Som ny befälhavare för Dahlia utsåg rederiet Georg Nyman från Landskrona med tjänstgöring från och med den 6 september. Georg Nyman var farfar till undertecknad och han var en yngre bror till den tidigare befälhavaren Albin Nyman som dog i Mobil föregående år. Under de kommande veckorna vidtogs ett omfattande underhåll- och reparationsarbete på fartyget vid Landskrona Nya Warfs-Aktiebolag. På Landskrona Nya Mekaniska Verkstads Aktiebolag fick utrustningen för länspumparna en nödvändig översyn och hos Gustaf Anderssons Skepp & Diversehandel i Borstahusen inhandlades ett nytt ”kakterhus” med kompass samt ytterligare två begagnade kompasser. Eftersom nya befraktningsuppdrag väntade kompletterades fartygets förråd också av förnödenheter såsom livsmedel, bränsle, vatten etc.

En ny besättning mönstrades och den utgjordes av 1:a Styrman T Kjellberg, 2:a Styrman T Månsson, Steward P Olsson, Timmerman J E Nilsson, Matroserna C H Nilsson och H Birring, Lättmatroserna M Nilsson och W Mårtensson, Jungmännen C A Ljung, E G Andersson och E Liljedahl.

Den 14 september genomgick skeppet en besiktning och förnyad ”classning” i Hälsingborg innebärande att certifikat och internationell registrering utfärdades för Dahlia av Bureau Veritas. Nu återstod fraktuppdraget att ta ombord 400 ton gödning vid Landskrona Konstgödningsfabrik för leverans till Sundsvall. Frakten försä krades i Gauthiod för 1000 kr. Den 21 september var det dags att bogsera Dahlia med hjälp av ångaren Bore från hamnen till Dragörs redd för att där sätta segel mot norrlandshamnarna.

Redan efter några dygns resa var man framme vid Sundsvall och fick där bogserhjälp från redden till hamnen av ångaren Fanny. Lasten av konstgödningen lossades och 180 ton barlast togs ombord. Fartyget bogserades sedan till Fagervik Trävaru AB, några mil norr om Sundsvall, där 144 standard bräder lastades under första veckan i oktober månad. Vid sågen hos Tunadals Aktiebolag, som låg strax norr om Sundsvall lastades 344 standard bräder och ved. Frakten försä krades i Gauthiod till 8060 kr. Den 21 oktober var det klart för avfärd med destination Hull dit trälasten var ämnad. På resan dit an krades fartyget på redden vid Landskrona den 8 november. Jungman E Liljedahl mönstrade av och ersattes av Jungman N Linde krans. Med hjälp av lotspersonalen skeppades livsmedel och andra förnödenheter till fartyget, bland annat nya mesan- och focksegel samt tågvirke, som allt hade inhandlats hos Gust. Andersson i Borstahusen.

I slutet av november ankom Dahlia till Albert Dock i Hull. Trälasten lossades i början av december med hjälp av ”4 sjåare i 11 dagar efter 4 shilling per dag”.


Fortsättning följer!

-----o-----


Senast uppdaterad 2007-03-27skeppare-nyman.se